Stichting Archief- en Documentatiecentrum voor R.K. Friesland

Stichting Archief- en Documentatiecentrum voor R.K. Friesland

Titus Brandsma Museum

"Waard om bewaard te blijven"

ANBI

STICHTING ARCHIEF- EN DOCUMENTATIECENTRUM VOOR R.K. FRIESLAND TE BOLSWARD

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), RSIN nummer: 8102.57.944
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 01094526

BEZOEK- EN POSTADRES

Grote Dijlakker 12

8701 KV Bolsward

tel. 0515-336804

www.archiefrkfriesland.nl

DOELSTELLING

De Stichting stelt zich ten doel het verzamelen, inventariseren en catalogiseren van alle mogelijke documentatie en archieven welke betrekking hebben op het rooms-katholieke leven in Friesland. Een belangrijk onderdeel daarvan is de geschiedenis en cultuur van de r.k. kerk en haar parochies. De doelstelling van de stichting gaat mede uit naar het aanleggen en onderhouden van een ebstand van de uit Friesland afkomstige religieuzen en de religieuzen die in de parochies werkzaam zijn en geweest zijn. ook verzamelt de stichting gegevens betreffende r.k. Friese families.

 

BELEIDSPLAN

De stichting is opgericht om het rooms-katholieke erfgoed in Friesland te bewaren en om te voorkomen dat waardevolle archieven, documentatie en materialen, welke betrekking hebben op het rooms-katholieke leven in Friesland, dreigen verloren te gaan. Zij wil dit bereiken door voorlichting te geven en daarbij actief acquisitie te plegen aan en bij r.k. -parochies, instellingen, verenigingen, stichtingen, scholen en particulieren.

Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door een stichtingsbestuur en door vrijwilligers. Voor het ontvangen, bewaren, bewerken en vooral toegankelijk maken van archieven, documentatie en devotionalia heeft de stichting een eigen gebouw aangekocht met daarin verschillende afdelingen: kantoor, archiefruimte met brandwerende archiefkasten, bibliotheek, tentoonstellingsruimte en een depot. Voor de komende jaren ligt de nadruk van de stichting op het inventariseren van de reeds aanwezig archieven. Hiertoe is de (financiële ) medewerking gevraagd van de Provincie Fryslân en van enkele fondsen en instellingen.

Het afgelopen jaar stond geheel in het teken van de ontsluiting van de archieven door middel van het inschakelen van een archiefbureau. In de jaren 2019 en 2020 zal dit project worden voortgezet. Om het publiek bewuster om te laten gaan met het (kerkelijk) erfgoed zullen voorlichtingsavonden door de provincie en bijeenkomsten met rondleiding in het centrum worden georganiseerd.

 

BESTUURSSAMENSTELLING

voorzitterHenk Nota, Nes (Ameland)
secretarisNico van der Werf, Rauwerd
penningmeesterRein Wierdsma, Sneek
vice-voorzitterMinke van der Werf-van der Meulen, Franeker
2e secretarisPiet Postma, Franeker
2e penningmeesterRein de Wolff, Irnsum
LedenJelle Brouwer, Bolsward
Ben Kortendijk, Bolsward
Nico van der Werf, Rauwerd

BELONINGSBELEID

De bestuursleden van de stichting zijn vrijwilligers die geen loon of vergoeding ontvangen. Alleen eventuele reis- en onkosten worden vergoed. Daarnaast zijn acht vrijwilligers werkzaam op het kantoor en de andere drie afdelingen. De enige beloning voor zowel de bestuursleden als de andere vrijwilligers is een jaarlijks avondje gezellig samenzijn. De gehele organisatie, waarin ook de huisvesting is begrepen, is geheel afhankelijk van donaties, giften en subsidies.

VERSLAG UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN

In de afgelopen jaren heeft de stichting zeven boeken gepubliceerd:

1994 ‘De kloosters en communiteiten in Friesland vanaf 1580’

2003  ‘Titus Brandsma onder ons’,

2009 ‘Geschiedenis van Onze Lieve Vrouw van Sevenwouden, Bolsward’,

2018 ‘Geschiedenis H. Clemenskerk te Nes op Ameland’,

2019 ‘Inventaris van het familiearchief Titus Brandsma’,

2019 ‘Genealogie familie Gerben Pieters de Jong, De R.K. families de Jong van Ameland’,

2020 ‘Een vergeten leger, geschiedenis van de Friese zouaven’,

De vrijwilligers zijn volop bezig met het archiveren van documentatie en met de ontsluiting van archieven. Nadat de archieven door een archiefbureau zijn geïnventariseerd worden deze archieven door de vrijwilligers in zuurvrij papier en in zuurvrije archiefdozen verpakt. Daarna worden de inventarissen gepubliceerd op de website en in boekvorm.

De uitgebreide website (www.archiefrkfriesland.nl) bestaat o.a. uit vier grote databanken die wekelijks worden geactualiseerd, te weten: Bidprentjes (ca. 58.000 exemplaren), Religieuzenarchief (met gegevens van ca. 5700 religieuzen uit Friesland afkomstig of in Friesland werkzaam geweest), Bibliotheek (de catalogus bevat zo’n 6000 titels) en het Fotoarchief per parochie (ca. 700 afbeeldingen).

Aansluiting van de bovengenoemde database “Bidprentjes” bij “Open Archieven” (www.openarch.nl) zorgde vanaf februari 2018 voor een explosieve groei aan digitale bezoekers.

Voor onze donateurs en andere belangstellenden wordt eenmaal per jaar een zogenaamde ‘Open Dag’ georganiseerd.

error: Content is protected !!
Scroll naar boven