Stichting Archief- en Documentatiecentrum voor R.K. Friesland

Stichting Archief- en Documentatiecentrum voor R.K. Friesland

Titus Brandsma Museum

"Waard om bewaard te blijven"

Bronnen

Uitleg afkortingen Bronnen
50 Dom.:50 jaar Sint Dominicuskerk, Leeuwarden, 1937 – 1987 (E. Osendarp, 1987)
100 Bon. Kerk:De Sint Bonifatiuskerk te Leeuwarden (A. Monna, 1984)
100 Frs. Utr.:100-jarig bestaan van de Fraters van Utrecht, 1873 – 1973 (tijdschriften 1972 – 1976)
100 kerk St. Nic.:R.K. Kerk St. Nicolaasga, 1887 – 1987 (K.H. Mars, 1987)
100 Witm.:Men klopt aan eene doofe mans deur (J. Buis, 2001) – Witmarsum
125 Warga:125 jaar Sint Martinuskerk. Een sfeerbeeld 1862 -1987. Warga – Wartena (G. Kamsma, 1987)
250 Heeg:250 jaar St. Josephparochie te Heeg (G. Gerritsma, 1997)
350 Fran.:350 jaar op weg (H.O. Veldman, 1987) – Franeker
350 Hv.:350 jaar Parochie Heerenveen (H. Oldenhof, 1986)
350 Wytg.:350 jaar Parochie Wytgaard (H. Nota, 1981)
600 Woudsend:Parochie van St. Michael, Woudsend (H. Aukes, 1937)
AAU:Archief Aartsbisdom Utrecht (1874 – 1957)
Archief Mulder Dr.:Rooms-Katholiek Archief, P.G.M. Mulder – Dronrijp
Bijdr. Kerkgesch. Frl.:Bijdrage tot de Kerkgeschiedenis van Friesland (E. Bruna e.a., 1951)
Blaauw Bakh:Bouwen naar boven (S. de Blaauw, 1989) – Bakhuizen
Bonneschip:Het “Bonneschip” op de stroom van zijn tijd (J. Bazuin, 2001) – Geschiedenis Bonifatiushuis Sneek
Burgers Bolsw.:De statie der Minderbroeders te Bolsward (R. Burgers, 1924)
Dijkstra Bergum:Een reis in geestelijke waar (H. Dijkstra, 2003) – Bergum
Dom. Lw.:De Dominicanen te Leeuwarden (FC: C.H. Lambermond, 1945)
Dykstra Workum:Werenfridus in het zicht (J.J. Dijkstra; e.a., 2003) – Workum
Echo Balk:Echo van het verleden (M. Hendriks; B. Fluitman, 1983) – Balk
Eén Cent:Eén Cent daags (H.O. Veldman, 1989) – Geschiedenis R.K. onderwijs te Franeker, 1889 -1989
FC Am.:St. Clemensparochie op Ameland (FC: L.J. v.d. Heijden, 1946)
FC Blh.:Geschiedenis van de parochie Sensmeer Blauwhuis (FC: H. Oldenhof, 1951)
FC Joure:Katholiek Joure (FC: A.B. de Jong, 1941)
FC Lw.:Uit het heden en verleden van katholiek Leeuwarden (FC: L.J. v.d. Heijden, 1938)
FC St. Nic.:De parochie St. Nicolaasga 1691 – 1941 (FC: K.H.M. Mars, 1941)
Haarl. Bijdr.:Haarlemsche Bijdragen (o.a. 1937, totaal: 1933 – 1948)
Have Wolvega:… Maar de toren ging niet verloren (J. ten Have e.a., 1990) – Wolvega
Hesse Fran.:De Minderbroeders te Franeker, 1619 – 1919 (G. Hesse, 1919)
Hofman Irnsum:Irnsum (J.H. Hofman, 1891)
Huik. Lemmer:R. K. Parochie H. Willibrordus – Lemmer (H.W. Huikeshoven, 1999)
Huis Harl.:Huis en baken (H. Oldenhof, 1981) – Harlingen
Inv. Lw.:Inventaris archieven R.K. Parochie van de H. Bonifatius en gezellen, Leeuwarden (P.R. Dam, 1983)
Inv. Sneek:Inventaris van de Archieven van de Parochie H. Martinus te Sneek (H.A.M. Andela, 1995)
Ite Lw.:Ite, missa est (Tj. de Jong, 2004); Leeuwarden – St. Jan de Doper
Josephkerk:St. Josephkerk te Heeg (red., 1976)
Karmel Woudsend:In karmel yn ’t wetterlân, 1337 – 1987 (J.R. van der Wal, 1987) – Woudsend
Matteüs Joure:Matteüs, Westermar 1230 -1580. De Jouwer 1639 -1989 (L. Damsma, 1989)
Mbr. Bolsw.:Bolsward. Zeven eeuwen minderbroeders (H.A.M. Andela, 1976)
Mulder Wolvega:Wolvega voor 1580 en na 1580 (L.B. Mulder, 1898)
Oldenhof Fred.:Onze kerk in de kolonie (H. Oldenhof, 1995) – Frederiksoord
Oldenhof Makkum:Skil fan it tsjerkepaad (H. Oldenhof, 1980 ) – Makkum
Oldenhof Oosterw.:In brêge dy’t bliuwt (H. Oldenhof, 1978) – Oosterwierum
Roomsk:Roomsk op ‘e Ryp (H. Veldman; P. Mulder; L. Sierkstra; D. Zeinstra – 2000) – Dronrijp
Schuilk:In en om de Schuilkerkjes van Noordelijk Westergo (H. Oldenhof, 1967)
Vegt Oldemarkt:De geschiedenis van de R.K. kerk te Oldemarkt (H. v.d. Vegt, 1983)
Voets Workum:En de tijd stond even stil (B. Voets; J. Janning 1977) – Workum
Vries Roodh.:Het Geheim van de Oude Polle (M.H. de Vries, 1987) – Roodhuis
Vries81 Stegg.:Geschiedenis van de Parochie van de H. Fredericus te Steggerda in vogelvlucht (M.H. de Vries, 1981)
Vries02 Stegg.:Bijdrage tot de geschiedenis van het dorp Steggerda door de eeuwen heen (M.H. de Vries, 2002)
Wartna Bakh.:Jubileumboekje voor de parochie van den H. Odulphus te Bakhuizen, 1633 – 1933 (F.G. Wartna, 1933)
Alle titels zijn aanwezig in de bibliotheek van het Documentatiecentrum te Bolsward en kunnen ter plaatse worden ingezien.
De boekjes met de afkorting FC zijn uitgegeven in de serie “Frisia Catholica”.
error: Content is protected !!
Scroll naar boven